Складати перспективний план вивчення предметів художньо-естетичного циклу. До 01. 02. 2012
УМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

28.12.2011 м. Умань № 286


Про підсумки вивчення стану

викладання предметів художньо-

естетичного циклу в початкових

класах


Згідно плану роботи відділу освіти Уманської райдержадміністрації, відповідно до наказу відділу освіти №52 від 23.11.2011 з 12 по 23 грудня 2011 року було проведено вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах Берестівецької, Дмитрушківської, Полянецької, Паланської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., Гереженівського, Доброводівського, Кочержинського, Шаринського, Юрківського навчально-виховних комплексів.

Розглянувши доповідну записку (додається)


НАКАЗУЮ:


1. Відділу освіти райдержадміністрації:


1.1. Довести доповідну записку про підсумки вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 30.12.2011

1.2. Тримати на контролі та здійснювати аналіз стану викладання предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах.

Згідно циклограми


2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:


2.1. Складати перспективний план вивчення предметів художньо-естетичного циклу.

До 01.02.2012


2.2. Створити умови для сучасного викладання уроків художньо-естетичного циклу та забезпечити необхідною методичною літературою і технічними засобами.

До 01.02.2012


2.3. Забезпечити викладання предметів художньо-естетичного напрямку фахівцями.

До 01.06.2012


2.4. Запланувати і вивчити стан викладання предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах.

Лютий 2012 року


2.5. Провести моніторинг якості знань учнів з образотворчого мистецтва, музики.

Травень 2012 року


3. Учителям початкових класів:


3.1. Підвищувати свою дидактичну компетентність.

Постійно


3.2. Якісно планувати роботу з оновлення змісту предметів художньо-естетичного циклу.

Постійно


3.3. Впроваджувати ІКТ в практику роботи.

З 01.02.2012


3.4. Доповнити уроки з мистецьких дисциплін проектними, ігровими методами, різноманітними формами організації індивідуальної, групової і колективної пошукової діяльності учнів.

З 01.02.2012

3.5. Оформити виставки дитячих робіт з образотворчого мистецтва в кожному ЗНЗ.

До 01.02.2012


3.6. Об’єктивно оцінювати практично-художню діяльність учнів.

Постійно

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Петриченко А.Ф.


Начальник відділу освіти О.А. Супрунець


Юрисконсульт відділу освіти А.І. Шевченко


Додаток

наказ відділу освіти

від 28.12.2011 №286


Доповідна записка


Згідно плану роботи відділу освіти Уманської райдержадміністрації та методичного кабінету, з метою вивчення системи роботи навчальних закладів щодо забезпечення якісної мистецької освіти учнів, з 12 по 23 грудня 2011 року вичався стан викладання предметів художньо-естетичного циклу в початкових класах Берестівецької, Дмитрушківської, Полянецької, Паланської загальноосвітніх шкіл I–III ст., Гереженівського, Доброводівського, Кочержинського, Шаринського, Юрківського навчально-виховних комплексів.

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Найбільш досконало вирішити це завдання покликані предмети художньо-естетичного напряму в системі загальної середньої освіти.

Зміст художньо-естетичної освіти розкриває перед учнями найяскравіші зразки творів музичного та образотворчого мистецтв, розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної культури в контексті світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань.

Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є формування та розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Художньо-естетична освіта завдяки розмаїттю засобів впливу на особистість і потенціальним можливостям посідає особливе місце в системі загальної середньої освіти, впливаючи на процес саморозвитку людської духовності, залучаючи людину до світових художніх надбань. Це позитивно впливає на творчі та інтелектуальні здібності не лише окремої особистості, а і суспільства в цілому.

Особливістю викладання предметів художньо-естетичного циклу в ЗНЗ є наступність і безперервність.

У 2011 – 2012 навчальному році науково-методичний супровід діяльності вчителів предметів художньо-естетичного циклу спрямовано на вирішення таких завдань:

  1. ознайомлення з інноваційними технологіями навчання та інтерактивними методами при викладанні предметів мистецьких дисциплін;

  2. сприяння розвитку й саморозвитку вчителів предметів художньо-естетичного циклу, підвищення їх професійної компетентності;

  3. здатність працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, сучасного матеріалу, змісту і форм організації в процесі викладання предметів художньо-естетичного циклу;

  4. формування вміння педагога організувати навчальний процес як соціальну взаємодію вчителя та учнів, залучати особистісні ресурси учнів для розв’язання завдань життєтворчості засобами мистецтва;

  5. підвищення якості та ефективності освітнього процесу шляхом узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду;

  6. застосовування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію, індивідуалізацію, запровадження очно-заочної, кредитно-модульної та дистанційної форм навчання.

У 2011 – 2012 навчальному році викладання предметів художньо-естетичного напряму (музика, образотворче мистецтво) здійснюється відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи, переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011 –2012 навчальному році.

Вивчення стану викладання предметів художньо-естетичного циклу проводилося за такими критеріями: матеріально-технічна база, організація навчально-виховної роботи (підготовка вчителя, учнів до уроку, науково-теоретичний і методичний рівень викладання), організація позакласної роботи, вивчення курсів за вибором, керівництво і контроль адміністрації закладів за викладанням предметів художньо-естетичного циклу, результативність навчання.

У 8 навчальних закладах із 9 перевірених музичне, образотворче мистецтво викладають фахівці зі спеціальною музичною освітою і вчителі початкових класів (музику і образотворче мистецтво в Берестівецькій ЗОШ I –III ст. викладає вчитель початкових класів Захарчук В.С.).

Музику у початкових класах читають молоді спеціалісти у Полянецькій школі, Юрківському, Доброводівському, Гереженівському, Кочержинському НВК. Спеціалісти I кваліфікаційної категорії займаються з учнями у Паланській, Дмитрушківській школі. Образотворче мистецтво у 1 – 4 класах перевірених ЗНЗ читають 35 класоводів. З них вищу кваліфікаційну категорію мають 7 учителів (20 %), I категорію – 17 учителів (49 %), II кваліфікаційну категорію – 6 учителів (17 %), 5 учителів-спеціалістів (14 %).

Учителі працюють за державними програмами: музика (автор Лобова О.), образотворче мистецтво (автори Любарська Л., Вовк Л.). Навчальний матеріал сплановано, календарні плани погоджено з адміністрацією навчальних закладів.

Проблемою залишається забезпечення підручниками учнів початкових класів: рівень забезпечення підручниками з музики становить 72 %, з образотворчого мистецтва – 50 %.

У практичній діяльності учителі працюють над реалізацією основної мети освітньої галузі ,,Мистецтво”, передбаченої Державним стандартом початкової загальної освіти: формування і розвиток в учнів ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Для досягнення зазначеної мети педагоги працюють над виконанням таких завдань:

- виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтегрувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

- формування в учнів на достатньому рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цінність та видову специфіку мистецтва;

- розвиток емоційно-чуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

В ході вивчення відвідано 6 уроків музики, 10 уроків образотворчого мистецтва. Необхідно відмітити якісну підготовку до уроків вчителів музики. Основною перевагою цих уроків є використання ІКТ. Кожен з уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових понять, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, тестових завдань. Особливо цікавими, змістовними були уроки вчителів: Славінської Т.І. Паланської ЗОШ з теми ,,Святкова музика”, 2 клас, розділу ,,Обрядові пісні”; Дуднікової А.О. Гереженівського НВК з теми ,,Виражальні та зображальні інтонації”, 3 клас, розділу ,,Інтонації”.

90 % учнів 3 – 4 класів добре орієнтуються в жанрах музичного твору, розповідають про життя і творчість видатних представників мистецтва, а також володіють термінологією, необхідною для свідомого аналізу характеру, засобів виразності музики. Учні 1 – 4 класів знають програмові пісні, із задоволенням їх виконують.

Проте такий вид діяльності як гра на елементарних музичних інструментах часто відсутній на уроках. Потребує особливої уваги і організація творчих завдань на уроках музики, тематика яких визначена у програмах для кожного класу.

Учителі музики значну увагу приділяють роботі з обдарованими учнями. Молодші школярі – активні учасники огляду конкурсу ,,Грайлива веселка”.

Образотворче мистецтво у перевірених школах читають учителі початкових класів. Переважна більшість педагогів навчають учнів розуміти мову мистецтва, формують навички практичної роботи, залучають учнів до розуміння змісту та сутності мистецтва шляхом особистісно-емоційного сприймання художньої інформації.

Кабінети класоводів мають необхідні матеріали та інструменти для проведення уроків. В них зберігаються теки з наочними матеріалами, зошити з друкованою основою, навчально-наочне обладнання, кращі зразки виробів учнів. Матеріали учнів до уроку систематизовані та ефективно використовуються.

Добре підготовлені, методично правильно побудовані уроки учителів: Бурлаченко М.М., Терентюк М.С. з Гереженівського НВК; Захарчук В.С. з Берестівецької ЗОШ; Панченко О.В., Найчук Л.А. з Паланської школи; Запорожець О.В. з Шаринського НВК; Панченко А.В., Зарудняк Г.В. з Юрківського НВК. Проте уроки Кикоть Н.М. з Доброводівського НВК є низької ефективності (робта з глиною замінена роботою з пластилином, види роботи одноманітні, організація навчальної діяльності учнів не відповідає вимогам), а учителя Юрківського НВК Арляпової Л.М. взагалі відсутні будь-які плани-конспекти уроків образотворчого мистецтва.

Програма з образотворчого мистецтва передбачає такі основні види художньої діяльності учнів на уроках як сприймання і практична художня діяльність.

Перша проблема учителів – підбір тематики творчих завдань, вправ для сприймання мистецтва; друга пов’язана з організацією практичної художньої діяльності – не завжди на уроках переважає імпровізаційний стиль при виконанні учнями художньої роботи (зустрічається нанесення попереднього контуру олівцем); третя проблема – засвоєння учнями основ образотворчої грамоти.

Проблемним залишається питання щодо впровадження ІКТ в навчально-виховний процес. Жоден з кабінетів не обладнаний комп’ютером, немає інформаційної підтримки, хоча матеріали до уроків образотворчого мистецтва на електронних носіях є в 70 % учителів.

Ґрунтовного аналізу потребує рівень навчальних досягнень учнів.

За результатами моніторингу якості навчальних досягнень учнів рівень знань з музики у ЗНЗ становить: 94%-99%, середній показник навченості 8,8-9,0.

Рівень знань з образотворчого мистецтва становить: якісний показник 89%-90%, середній показник навченості 8,0-8,3. При оцінюванні рівня знань з образотворчого мистецтва прослідковується необ’єктивність: стовідсотковий якісний показник зафіксовано у тих навчальних закладах, де відсутні дитячі роботи, не проводиться виставка робіт, а значить відсутній їх аналіз (Доброводівський НВК, учитель Кикоть Н.М.; Юрківський НВК, учитель Арляпова Л.М.).

Контроль за станом викладання предметів художньо-естетичного циклу здійснюється в Гереженівському НВК (заступник директора Біла Н.М.) – наказ №12 від 30.01.2008р., №94 від 28.12.2009р.; Паланській ЗОШ (директор Реньгач Н.П., заступник директора Хоменко С.І.) – засідання педагогічної ради – протокол №7 від 24.10.2001р.; Полянецькій ЗОШ (директор Денисюк Н.М., заступник директора Полянчук Л.В.) – наказ №134 від 01.11.2010; Шаринському НВК (директор Кравчук К.М.) – наказ №106 від 06.12.2010р., №11 від 27.12.2010р.; Дмитрушківській ЗОШ (директор Мовчан Н.І., заступник директора Горбатюк Л.Л.) – наказ №39 від 31.01.2011р; Кочержинському НВК (директор Завірюха О.М), заступник Печенюк С.В.) – наказ №80 від 30.12.2011,у Юрківському НВК (директор Зарудняк М.О., заступник директора Дячук Н.В.) – наказ №70 від 20.01.2007. Не були виявлені необхідні матеріали контролю в Берестівецькій школі (директор Омельчук О.П., заступник директора Ніжинська Н.В.).

Позакласна робота з предметів художньо-естетичного циклу представлена гуртками з образотворчого, музичного мистецтва в Дмитрушківській ЗОШ (співпраця з Бабанською музичною школою), Гереженівському НВК (гурток декоративно-прикладного мистецтва, керівник Бурлаченко М.М.), Полянецькій ЗОШ, Паланській ЗОШ, Шаринському НВК (гурток ,,Умілі руки”), Доброводівському НВК (гурток з образотворчого мистецтва, проте в ньому займається лише 5 учнів початкових класів).


Моніторинг

якості стану викладання музики в 3, 4 класах за І семестр 2011-2012 н.р.


№ п/п

Назва навчального закладу

Клас

Кількість учнів

В

Д

С

П

Якісний показник

Середній показник навченості

Клас

Кількість учнів

В

Д

С

П

Якісний показник

Середній показник навченості

1

Доброводівський НВК

3

11

11/100


100

10,5

4

10

10/100


100

10,5

2

Паланська зош

3

11

6/55

5/45100

9,4

4

7

5/71

2/29100

9,4

3

Собківський НВК

3

6

1/18

5/82100

8,4

4

6

3/50

2/33

1/17
83

8,5

4

Гереженівський НВК

3

6

3/50

3/50100

10,0

4

5

2/40

3/60100

9,2

5

Дмитрушківська зош

3

14

5/36

8/57

1/7
93

8,4

4

14

6/43

7/50

1/7
93

8,6

6

Шаринський НВК

3

5

4/80

1/20100

10,0

4


7

Полянецька зош

3

14

2/14

12/86100

8,2

4

11

5/45

5/45

1/10
90

8,2

8

Берестівецька зош

3

7

2/29

5/71100

8,7

4

5
5/100100

8,6

9

Юрківський НВК

3

6

1/17

5/83100

8,7

4

11

3/27

6/55

2/18
82

8,2

10

Кочержинський НВК

3

8

1/13

7/87100

8,4

4

4
4/100100

8,5
88

36/41

51/58

1/1
99

9,0

4

73

34/47

34/47

5/6
94

8,8

Моніторинг

якості стану викладання образотворчого мистецтва в 3, 4 класах за І семестр 2011-2012 н.р.


№ п/п

Назва навчального закладу

Клас

Кількість учнів

В

Д

С

П

Якісний показник

Середній показник навченості

Клас

Кількість учнів

В

Д

С

П

Якісний показник

Середній показник навченості

1

Доброводівський НВК

3

11

2/18

7/63

2/18
81

7,7

4

10

-

9/90

1/10
90

7,6

2

Паланська зош

3

11

3/27

7/64

1/9
90

8,0

4

7

2/20

3/42

2/29
71

8,0

3

Собківський НВК

3

6

2/32

4/68100

8,7

4

6
6/100100

8,8

4

Гереженівський НВК

3

6

3/50

2/33

1/16
83

6,8

4

5

1/20

2/40

2/40
60

7,4

5

Дмитрушківська зош

3

14

6/43

7/50

1/7
93

9,0

4

14

1/7

11/79

2/14
85

7,6

6

Шаринський НВК

3

5

1/20

3/60

1/20
80

8,2

4

-7

Полянецька зош

3

14

6/42

7/50

1/8
92

8,6

4

11

4/36

7/63100

8,4

8

Берестівецька зош

3

7

3/43

4/57100

9,4

4

5
5/100100

8,2

9

Юрківський НВК

3

6

1/17

5/83100

8,7

4

11
10/91

1/9
91

8,2

10

Кочержинський НВК

3

8

2/25

4/50

2/25
75

8,6

4

4
4/100100

8,3
88

9/10

50/57

9/10
90

8,3

4

73

8/11

57/78

8/11
89

8,0

6935525936461405.html
6935636697864825.html
6935682974908145.html
6935792165651378.html
6935924591986180.html